یک کارشناس مذهبی، در مورد نشانه‌های افراد عاقل گفت:

شش نشانه برای شناخت انسان‌های عاقل وجود دارد که یکی از این نشانه ها، حلم و بردباری است.ادامه مطلب